طاهره شیشه‌بری
حفاظت و مرمت بخشی از کتیبه‌ی گچی ضلع غربی مقبره‌ی ملااسماعیل یزد
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1388
استاد راهنما: حمید فرهمند بروجنی
نوشته‌های مرتبط: