ارسلان سید چرمچی
حفاظت و مرمت بخشی از یک نقاشی دیواری قاجاریه واقع در ضلع شرقی کاخ سلیمانیه کرج
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1388
استاد راهنما: رضا رحمانی
نوشته‌های مرتبط: