محمد کریم‌نژاد
حفاظت و مرمت تابوت سفالی یک کودک، مکشوفه از کنگاور
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1384
استاد راهنما: اصغر توکلی
استاد مشاور: مهناز گرجی
نوشته‌های مرتبط: