سیمین آریا نسب
حفاظت و مرمت تزئینات گچبری سیمگل در ضلع شرقی خانه‌ی داوید
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1389
استاد راهنما: غلامرضا کیانی
نوشته‌های مرتبط: