حمید فدائی
حفاظت و مرمت تزئینات گچبری بر زمینه‌ی سیمگل تزئینی در خانه‌ی داوید
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1377
استاد راهنما: بهنام پدرام
نوشته‌های مرتبط: