شکوفه نیک‌راد
حفاظت و مرمت جلد روغنی قرآن مربوط به دوره‌‌ی قاجار
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1387
استاد راهنما: فریبا مجیدی
نوشته‌های مرتبط: