رضا امین‌صدری
حفاظت و مرمت داس آهنی ﴿متعلق به موزه‌ی ملی ایران﴾
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1390
استاد راهنما: حمیدرضا بخشنده‌فرد
نوشته‌های مرتبط: