نوشین عبدالله پورسپاهی
حفاظت و مرمت درب‌های چوبی دوره‌ی قاجار
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1368
استاد راهنما: احمد رهبری
نوشته‌های مرتبط: