میلاد غلام‌پور
حفاظت و مرمت در چوبی بقعه‌ی چهارپادشاه لاهیجان، دوره‌ی صفوی
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1389
استاد راهنما: مژگان خاکبان
نوشته‌های مرتبط: