آزاده مقیسه
حفاظت و مرمت در چوبی مسجد جمعه‌ی میبد ﴿لته‌ی راست﴾
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1387
استاد راهنما: حسام اصلانی; عیسی اسفنجاری کناری
نوشته‌های مرتبط: