امین ارقش
حفاظت و مرمت دو برگ سند
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1388
استاد راهنما: فریبا مجیدی
نوشته‌های مرتبط: