علیرضا کوچکزایی
حفاظت و مرمت دو لنگه کفش چرمی مکشوفه از قلعه کوه قائن، متعلق به میراث فرهنگی بیرجند و منسوب به دوره‌ی سلجوقی
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1390
استاد راهنما: محسن محمدی
نوشته‌های مرتبط: