شبنم شیفی
حفاظت و مرمت دو نمونه سفال سلجوقی مکشوفه از قلعه‌ی لیسار (متعلق به سازمان میراث فرهنگی گیلان)
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1387
استاد راهنما: مژگان خاکبان
نوشته‌های مرتبط: