مهدی فرد قادری
حفاظت و مرمت رنگ و روغن روی کرباس متعلق به مجلس شورای اسلامی
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1391
استاد راهنما: محسن قانونی


به‌اشتراک‌گذارنده: نگار افتخاری

نوشته‌های مرتبط: