مسعود دارابی
حفاظت و مرمت سفال تپه‌ی ماسور لرستان
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1377
استاد راهنما: حمید فرهمند بروجنی
نوشته‌های مرتبط: