رضا نوری
حفاظت و مرمت سفال قرمز مکشوفه از منطقه‌ی خدآفرین
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز (دانشکده‌ی هنرهای کاربردی)، 1391
استاد راهنما: محسن چاره‌ساز; یزدانی
نوشته‌های مرتبط: