اکبر رهی
حفاظت و مرمت سنگ‌نوشته‌ی متعلق به تکیه‌ی مادر شاهزاده در اصفهان
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1388
استاد راهنما: فریبا مجیدی
نوشته‌های مرتبط: