مهتاب رفیعی‌فرد
حفاظت و مرمت سه جلد چرمی مربوط به دوره‌ی قاجار
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1388
استاد راهنما: فریبا مجیدی
نوشته‌های مرتبط: