محسن رخشانی
حفاظت و مرمت سه عدد سفال اسپیدژ بزمان
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1391
استاد راهنما: مهدی میری


به‌اشتراک‌گذارنده: نگار افتخاری

نوشته‌های مرتبط: