وحید سارانی
حفاظت و مرمت سه نمونه سفال خاکستری منطقه‌ی اسپیدژ بلوچستان
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1390
استاد راهنما: معین اسلامی
نوشته‌های مرتبط: