زهرا مرادقلی
حفاظت و مرمت سه نمونه سفال خاکستری مکشوفه از گورستان اسپیدژ بزمان
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1390
استاد راهنما: مسعود باتر


به‌اشتراک‌گذارنده: نگار افتخاری

نوشته‌های مرتبط: