زهرا جهان‌آرا
حفاظت و مرمت سه نمونه سفال خاکستری گورستان مایان شهرستان علی‌آباد کتول
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1391
استاد راهنما: هادی خورشیدی


به‌اشتراک‌گذارنده: نگار افتخاری

نوشته‌های مرتبط: