فرزانه فیروزکوهی مقدم
حفاظت و مرمت سه نمونه کاسه‌ی سفالی خاکستری مکشوفه از محوطه‌ی باستانی اسپیدژ ایرانشهر
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1390
استاد راهنما: مسعود باتر


به‌اشتراک‌گذارنده: مسلم میش‌مست‌نهی

نوشته‌های مرتبط: