مجتبی عالی‌پور
حفاظت و مرمت شمشیر آهنی متعلق به عصر آهن (п-ш) مکشوفه از لرستان
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1389
استاد راهنما: مسعود دارابی
نوشته‌های مرتبط: