حمیده عباسیان
حفاظت و مرمت شیر سنگی منقوش به عنوان سنگ قبر
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1389
استاد راهنما: فریبا مجیدی
نوشته‌های مرتبط: