محمود محمد رشیدی
حفاظت و مرمت ظروف سنگی
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1371
استاد راهنما: ناصر نوروززاده چگینی
استاد مشاور: سلیمان مقیمی بیدهندی
نوشته‌های مرتبط: