آزیتا موسوی مجد
حفاظت و مرمت قاب آینه‌ای از جنس قیر طبیعی منسوب به دوره‌ی قاجاریه
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1390
استاد راهنما: محسن محمدی


به‌اشتراک‌گذارنده: مسلم میش‌مست‌نهی

نوشته‌های مرتبط: