حسینقلی قرقانی
حفاظت و مرمت قسمتی از دیوارنگاره‌ی زیر گنبد بقعه‌ی سیدرکن الدین یزد
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1388
استاد راهنما: مجید علومی
نوشته‌های مرتبط: