فخریه خورشیدی
حفاظت و مرمت محراب گچبری‌ مسجد جامع سرایان
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 138
استاد راهنما: هادی خورشیدی
نوشته‌های مرتبط: