وحید نصیری اصل
حفاظت و مرمت مقرنس‌های قلعه نهچیر مبارکه اصفهان
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1387
استاد راهنما: مسلم میش‌مست‌نهی
نوشته‌های مرتبط: