نجمه‌خاتون میری
حفاظت و مرمت نسخه‌ی خطی جزء دوازدهم قرآن کریم مربوط به موزه‌ی مردم‌شناسی زابل
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1390
استاد راهنما: محسن محمدی


به‌اشتراک‌گذارنده: مسلم میش‌مست‌نهی

نوشته‌های مرتبط: