فاطمه رحیمی دادکان
حفاظت و مرمت نسخه‌ی خطی نفیس کتاب العشره در دوره‌ی صفویه
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1390
استاد راهنما: مازیار نیک‌بر


به‌اشتراک‌گذارنده: مسلم میش‌مست‌نهی

نوشته‌های مرتبط: