مهدی ثقفی
حفاظت و مرمت نسخه‌ی خطی ترجمه‌ی الخواص متعلق به قرن دهم هجری «کتابخانه‌ مجلس»
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1388
استاد راهنما: حمید ملکیان
نوشته‌های مرتبط: