مسعود سعیدزاده
حفاظت و مرمت نقاشی رنگ و روغن روی کرباس منسوب به هاشم اصفهانی
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1385
استاد راهنما: حمید فرهمند بروجنی
نوشته‌های مرتبط: