زهره شاهوردی قهفرخی
حفاظت و مرمت نقاشی روی گچ ایوان امامزاده حلیمه و حکیمه خاتون شهرکرد (قاجاریه)
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1390
استاد راهنما: علی محمودیان


به‌اشتراک‌گذارنده: مسلم میش‌مست‌نهی

نوشته‌های مرتبط: