احمد اکبری
حفاظت و مرمت نقاشی گریو گنبد بقعه‌ی سید رکن‌الدین یزد مربوط به دوره‌ی ایلخانی
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1391
استاد راهنما: یاسر حمزوی


به‌اشتراک‌گذارنده: مسلم میش‌مست‌نهی

نوشته‌های مرتبط: