مهدی جهانگیری
حفاظت و مرمت نقش تزئینی طاق‌چشمه‌ی جنوبی سالن مرکزی خانه‌ی سوکیاس (1)
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1376
استاد راهنما: بهنام پدرام
نوشته‌های مرتبط: