عبدالرضا محمدیان
حفاظت و مرمت هفت سکه‌ی نقره دوره تیموری متعلق به منطقه سیستان
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1386
استاد راهنما: مسعود باتر
نوشته‌های مرتبط: