سید نوید سیدعلی اکبر
حفاظت و مرمت و نگهداری مجموعه‌ای از اسناد خطی متعلق به دوره‌ی قاجار
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1387
استاد راهنما: لی‌لی کردوانی
نوشته‌های مرتبط: