سیده‌معصومه خرم‌الحسینی
حفاظت و مرمت پارچه تزیینی قاجاری موزه رشت
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1386
استاد راهنما: شهرزاد امین‌شیرازی
نوشته‌های مرتبط: