اعظم حسینی اصل
حفاظت و مرمت پنجره‌ی سفالی مشبک مکشوفه از جیرفت
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1388
استاد راهنما: مسلم میش‌مست‌نهی
نوشته‌های مرتبط: