مهدی میرزایی
حفاظت و مرمت پیشانی‌بند مفرغی موزه‌ی آذربایجان تبریز
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز (دانشکده‌ی هنرهای کاربردی)، 1391
استاد راهنما: احمدی
نوشته‌های مرتبط: