هادی شیرازی‌نیا
حفاظت و مرمت چهار نمونه کاسه‌ی سفالی خاکستری مکشوفه از محوطه‌ی باستانی اسپیدژ بلوچستان
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1391
استاد راهنما: حسن خسروی


به‌اشتراک‌گذارنده: مسلم میش‌مست‌نهی

نوشته‌های مرتبط: