سینا اقتصادی
حفاظت و مرمت کاسه‌ی سفالی لعاب‌دار تاریخی
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1390
استاد راهنما: اصغر توکلی
نوشته‌های مرتبط: