حمیدرضا ایرانی
حفاظت و مرمت کتیبه‌ی بسم‌الله موزه‌ی آذربایجان تبریز
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز (دانشکده‌ی هنرهای کاربردی)، 1392
استاد راهنما: مهدی رازانی
نوشته‌های مرتبط: