محسن پروین
حفاظت و مرمت یک جلد قرآن چاپ سنگی متعلق به مجموعه‌ی خصوصی
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1390
استاد راهنما: حسن خسروی


به‌اشتراک‌گذارنده: مسلم میش‌مست‌نهی

نوشته‌های مرتبط: