مجتبی محمودی
حفاظت و مرمت یک شیر سنگی منقوش متعلق به موزه‌ی مردم‌شناسی شهر چمگردان
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1388
استاد راهنما: فریبا مجیدی
نوشته‌های مرتبط: