حسین سلطانی
حفاظت و مرمت یک قرآن خطی قاجاری متعلق به کتابخانه‌ی علامه مجلسی اصفهان
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1388
استاد راهنما: فریبا مجیدی
نوشته‌های مرتبط: