شقایق عودی اول
حفاظت و مرمت یک قطعه فرش مربوط به دوره‌ی پهلوی دوم
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1390
استاد راهنما: محسن محمدی


به‌اشتراک‌گذارنده: مسلم میش‌مست‌نهی

نوشته‌های مرتبط: