افسانه فیروزنیا
حفاظت و مرمت یک نسخه‌ی خطی مربوط به دوران قاجار (قباله)
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1390
استاد راهنما: یاسر حمزوی


به‌اشتراک‌گذارنده: مسلم میش‌مست‌نهی

نوشته‌های مرتبط: